RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest:
Hydro-san Grupa SBS 72-400 kamień pomorski ul.Orzeszkowej 9
2. Od 25 maja 2018 r działa u nas Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ….hydro_san@poczta.onet.pl...w każdej sprawie dotyczącej danych.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
realizacji usługi i ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
realizacja usługi
realizacja umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem
5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, tj. podmiotom świadczącym: usługi doradcze, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie
6. Okres przechowywania danych:
na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony.
7. Ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:
warunkiem zawarcia umowy
pobrane dobrowolnie
Pani/Pana dane:
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

google logo